Research Projects

  • April 2014 – ongoing, European Commission, FP7, Sustainable food production through quality optimized raw material production and processing technologies for premium quality vegetable products and generated by-products, Local coordinator: Prof. Dr. Mustafa Tutar, ERANET SUSFOOD project.
  • March 2017 – ongoing, Düşük ve Yüksek Viskoziteli Ürün İçeren Toroidal Konservelere Isıl Işlem Sırasında Uygulanan Yatay-Eksensel Dönme Prosesinin Ürün Sıcaklık ve Hız Dağılımına Etkisinin Matematiksel Modellenmesi ve Optimum Dönme Hızının Belirlenmesi, Project researcher: Prof. Dr. Mustafa Tutar, Tubitak 1001 project.
  • July 2017 – devam, Altyapı projesi, Küçük Ölçekli Dikey Eksenli Rüzgar Türbinlerinin Düşük Rüzgar Hızlarındaki Enerji Çevrim Veriminin ve Aerodinamik Performansının Uygulamalı Hesaplamalı Mühendislik (UHM) Yöntemleri Kullanılarak İyileştirilmesi, Project Manager: Prof. Dr. Mustafa Tutar, Ankara University BAP project.
  • 2017 – ongoing, Lignoselülozik biyokütlenin protik iyonik sıvılarla yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, Project manager: Asst. Prof. Dr. Işık Semerci, Tubitak 3501 project
  • 2017 – ongoing, Polivinil borate/tianyum dioksit kompozitinin fotokatalitik etkinliği, Project manager: Assoc. Prof. Dr. Özcan Köysüren, Ankara University BAP project.